Etiketter

, ,

SHINKEN GATA metoden är helt och hållet baserat på kroppens hotsystem, d.v.s. hur vi hanterar fara. Den ger de snabbaste reaktionerna av alla – kamp eller flykt.

Flykt- och kamprespons är en respons på hot och är en överlevnadsmekanism som avser två alternativa aktiva beteende som utlöses, instinktivt hos djur och mer eller mindre överlagt hos människor, när vi upplever oss hotade av någon eller något.

fight or flight1

Man brukar vanligtvis kalla det förhöjda inre tillståndet som människor normalt svarar på stress med, för ”fight-or-flight response”. Numera har teorin kompletterats med en ”frysrespons” och ”inställsamhetsrespons”. Det gör att man i många sammanhang på engelska använder uttrycket ”fight, flight, freeze, or fawn response” om de olika varianterna att reagera på verkligt eller inbillat hot.

Frysrespons tar sig uttryck i dödsskräck och total handlingsförlamning, vilket hos djur i de flesta fall leder till att angriparen avstår från vidare attacker.

Inställsamhetsresponsen kan variera och ta form som blidkandebeteende, underkastelsebeteende, till exempel hos vissa djur att visa strupen, att ”svansa” för angriparen, hos människor att göra angripare till lags, fjäska för dem, till exempel som i Stockholmssyndromet.

Ett femte reaktionsmönster vid fara och hot är det som kallas ”avledande beteende”. Det är reaktioner eller handlingar som syftar till att avleda en angripares uppmärksamhet från det som denne tänkt angripa, t ex individen själv eller något hos denne.

Aktiveringen av dessa överlevnadsmekanismer har till funktion att försätta människan i beredskap att överleva den akuta nödsituationen. Vilken respons man väljer beror på situationen och på självuppfattningen (den intuitiva bedömningen huruvida det är mest fördelaktigt att göra det ena eller andra). En väl fungerande respons ökar chanserna till överlevnad vid akuta nödsituationer och hot, medan en dåligt fungerande respons ökar risken att skadas eller dö.

Annonser